1. TOEPASSING

De Elgacert applicatie wordt beheerd door GAS.be met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Palmerstonlaan 4 en ondernemingsnummer 0402.940.473

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Elgacert levert aan gebruikers van de applicatie. Deze algemene voorwaarden vormen samen met het privacybeleid de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en Elgacert.

Het nalaten op gelijk welk moment door Elgacert om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele manier de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

2. OMSCHRIJVING ELGACERT

Elgacert biedt installatiebedrijven van gasinstallatie, Doe-Het-Zelvers en keuringsorganismen de mogelijkheid om documenten aan te maken met betrekking tot aardgasinstallaties. Volgende niet limitatieve lijst van functionaliteiten wordt hierbij aangeboden:

 • Veilig aanmaken van een gebruikersaccount en gekoppelde profielen
 • Het installatiebedrijf of keuringsorganisme registreren bij Elgacert
 • Beheren van de toegang tot Elgacert van uw medewerkers (enkel voor bedrijven die Elgacert geregistreerd zijn)
 • Opmaken van diverse types van documenten met betrekking tot aardgasinstallaties

 

o Welke documenten door welke actoren kunnen opgemaakt worden is een beslissing van de Beheerder

 • Aankopen van credits (niet voor Doe-Het-Zelvers en niet voor bedrijven die niet Elgacert geregistreerd zijn) voor het betalen van documenten of betalen per document
 • Opvolgen/consulteren van de aangemaakte documenten
 • Consulteren van documenten via QR-code

 

3. ELGACERT GEBRUIKER WORDEN

Gebruiker worden van Elgacert gebeurt door het aanmaken van een account via itsme en hieraan vervolgens minimum één profiel te koppelen. Personen die niet beschikken over een itsme-account kunnen geen gebruik maken van Elgacert tenzij een verantwoordelijke van het bedrijf waar ze tewerkgesteld zijn voor hen manueel een account aanmaakt. Op dat moment staat de verantwoordelijke van het bedrijf in voor de correcte authenticatie van deze persoon.

Door het aanmaken/gebruik maken van een account aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk de algemene voorwaarden waarna de overeenkomst tussen de gebruiker en Elgacert tot stand komt. Na het aanmaken van een account en minimum één profiel krijgt de gebruiker toegang tot de diensten van Elgacert volgens de voor gebruiker ingestelde rollen. Het gebruik van de applicatie is gratis, het finaliseren van documenten (= tekenen of doorsturen via de API) is betalend. Voor meer informatie over het prijsbeleid van Elgacert verwijzen wij naar het prijsbeleid-document.

 

4. OVEREENKOMST OPZEGGEN

De overeenkomst tussen de gebruiker en Elgacert kan op elk moment beëindigd worden door beide partijen. De gebruiker kan de overeenkomst opzeggen door hiervoor een e-mail te sturen naar info@elgacert.be.

Wanneer een gebruiker de algemene voorwaarden schendt of wanneer er een risico bestaat dat de gebruiker de algemene voorwaarden zou schenden, kan Elgacert de overeenkomst op elk moment opzeggen of opschorten. Het account (en/of profiel) van de klant wordt dan geblokkeerd waardoor de gebruiker niet meer kan aanmelden bij Elgacert. Dit kan zonder waarschuwing vooraf gebeuren. De gebruiker krijgt nadien wel steeds een bericht hiervan. Na een dergelijke opzegging of opschorting kan de gebruiker niet opnieuw een profiel aanmaken of de diensten van Elgacert gebruiken, tenzij deze een bericht krijgt dat de opzegging of opschorting wordt opgeheven.

Opzegging van de overeenkomst, zowel door de gebruiker als door Elgacert, geeft geen recht op enige vergoeding of terugbetalingen van aangekochte credits.

 

5. GEDRAGSCODE

De gebruiker verbindt zich ertoe om bij het gebruik van de applicatie de volgende gedragscode te respecteren:

 • De gebruiker mag de applicatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is bestemd, hierboven beschreven in “Omschrijving Elgacert”;
 • Elgacert is enkel beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij vragen, opmerkingen, contact opnemen is het de bedoeling dit in één van deze twee talen te doen;
 • De gebruiker verbindt zich ertoe bij elk gebruik van de applicatie de toepasselijke wetgeving te respecteren;
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor correcte, waarheidsgetrouwe en niet-misleidende informatie over zichzelf, de gasmeter, de gasinstallatie, de toegepaste normen, ….;
 • De gebruiker is eveneens verantwoordelijk voor diens aanmeldingsgegevens en voor alle documenten die hij/zij aanmaakt in Elgacert;
 • Publicatie van vertrouwelijk of gevoelig materiaal gebeurt op eigen risico van de gebruiker;
 • Het is de gebruiker ten strengste verboden de applicatie te gebruiken om goederen of diensten te verkopen of om promotiemateriaal te verspreiden;
 • De gebruiker mag volgende inhoud niet publiceren: beledigingen of bedreigingen, obsceniteiten, pornografisch materiaal, materiaal dat de menselijke waardigheid in het gedrang kan brengen, illegale of schadelijke content, materiaal dat aanzet tot misdrijven, en filmpjes met wapens;
 • De gebruiker mag andere leden niet stalken of proberen hen te overtuigen van diens politieke of religieuze overtuigingen.
 • De gebruiker mag iemands identiteit niet stelen doch moet zich steeds aan diens eigen identiteit houden bij het gebruik maken van Elgacert;
 • De gebruiker mag andere gebruikers geen schade toebrengen door het installeren van computervirussen of andere malware;

Elgacert heeft het recht, maar niet de verplichting, om gebruikers en de documenten die ze aanmaken in de applicatie te controleren. Elgacert kan eender welk materiaal verwijderen, als dit materiaal in strijd is met de algemene voorwaarden of als het materiaal schadelijk is voor het bedrijf of een derde partij.

Ongewenst en illegaal materiaal op Elgacert moet de gebruiker zo snel mogelijk melden via een e-mail naar info@elgacert.be. Als de klacht terecht is zal Elgacert tussenkomen en op de gepaste manier ingrijpen.

Illegale activiteiten van de gebruiker kunnen door Elgacert gerapporteerd worden aan de autoriteiten. Elgacert mag het account (en/of profiel) van een gebruiker blokkeren wanneer zij vaststelt dat deze valse of illegale data gebruikt heeft.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

De infrastructuur van de applicatie wordt weliswaar ter beschikking gesteld door Elgacert, maar de documenten op de applicatie worden door gebruikers aanmaakt. Elgacert is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft dus afhankelijk van de gebruikers en Elgacert draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid daarvoor, niet voor onjuiste, valse en evenmin voor illegale data.

Elgacert neemt ter goeder trouw alle redelijke voorzorgsmaatregelen om te verzekeren dat de applicatie operationeel en vrij van bugs is.

De gebruiker gaat ermee akkoord om Elgacert te vrijwaren voor alle aanspraken door derden lastens Elgacert, voor zover die aanspraken voortvloeien of verband houden met het gebruik door de gebruiker van de applicatie, met informatie die door de gebruiker aangemaakt werd op de applicatie, en/of met elke vorm van contractbreuk.

De gebruiker garandeert dat de informatie op diens account, profiel en aangemaakte documenten correct en volledig is (indien het een gebruiker betreft zonder itsme-account garandeert degene die het basisaccount aanmaakt (= één van de verantwoordelijke van het bedrijf) de juistheid van de informatie van het account en profiel. Deze actie wordt gelogd zodat ten allen tijde kan nagegaan worden wie dit basisaccount heeft aangemaakt).

 

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De door Elgacert gegenereerde documenten zijn het intellectueel eigendom van Elgacert.

 

8. PRIVACY

Hoe Elgacert de privacy van de klant respecteert wordt beschreven in een afzonderlijk privacybeleid dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. De gebruiker heeft dit privacybeleid, samen met deze algemene voorwaarden, aanvaard bij het aanmaken/gebruiken van een account voor de applicatie. Elgacert mag bijgevolg de persoonsgegevens verwerken zoals beschreven in het privacybeleid.

Het privacybeleid respecteert de GDPR (General Data Protection Regulation), ook wel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. Het is conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst)”.

 

9. VEILIGHEID

Het gebruik van itsme, logins, wachtwoorden en/of andere toegangscodes (hierna logingegevens genoemd) valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker moet zijn logingegevens vertrouwelijk en veilig houden. Indien de logingegevens zouden misbruikt worden door derden, moet de klant onmiddellijk Elgacert verwittigen. Dat kan via een e-mail naar info@elgacert.be.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

De wetten van België zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden en het privacybeleid en op de geldigheid, de constructie en de werking ervan.

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst of die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden, worden definitief beslecht overeenkomstig het reglement van het C.E.P.A.N.I. (Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie) door 3 scheidsrechters die in overeenstemming met dit reglement worden benoemd. De arbitrage vindt plaats in Brussel.

De gebruiker aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

11. WIJZIGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Elgacert heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. De gebruiker zal hiervan op de hoogte gebracht worden door melding van de wijziging in de applicatie (via “Elgacert nieuws”), wat voldoende is voor de kennisname. Het is aan Elgacert om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de gebruiker.

Gewijzigde versies worden van kracht dertig (30) dagen na publicatie. De gebruiker zal de gewijzigde voorwaarden stilzwijgend aanvaarden louter door het verder zetten van de overeenkomst. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, kan deze de overeenkomst stopzetten door hiervoor een e-mail te sturen naar info@elgacert.be.

 

12. CONTACTGEGEVENS

Voor vragen en eventuele klachten over de algemene voorwaarden van Elgacert kan je ons bereiken via e-mail: info@elgacert.be.