Als installatiebedrijf wil je na het uitvoeren van werken aan een gasinstallatie graag een attest afleveren dat de werken correct en conform de norm(en) of reglementering(en) zijn uitgevoerd.

Elgacert biedt installatiebedrijven de mogelijkheid tussen twee types attesten: het conformiteitsattest en het uitvoeringsattest. De keuze tussen beide is afhankelijk van het feit of de aardgasmeter van de distributienetbeheerder al dan niet moet geopend worden.

KEUZEMOGELIJKHEID 1: HET COMFORMITEITSATTEST

Het conformiteitsattest wordt gebruikt in het kader van de (her)opening van de aardgasmeter. Met het conformiteitsattest bevestigt het installatiebedrijf dat de gasinstallatie volgens alle geldende normen en reglementeringen is uitgevoerd. De beschrijving van de installatie gebeurt aan de hand van het verplicht toe te voegen isometrisch schema.

Het installatiebedrijf geeft ook aan de installatie te hebben beproefd op dichtheid en dat deze voldoet.

Na het tekenen van het attest wordt bovenaan een uniek identificatienummer die uit 9 cijfers bestaat en steeds begint met 21 en de titel “Conformiteitsattest van een installatie werkend op aardgas voor het openen van de gasmeter overeenkomstig de Synergrid-code inzake de veiligheid van gasdistributie-installaties” voorzien.

Bij de titel wordt nog vermeld aan wie dit attest moet voorgelegd worden.
Zo zal er bij een Cerga-installatiebedrijf het bijschrift “voor te leggen aan de aardgasdistributienetbeheerder” bij de titel vermeld zijn.

Bij een niet Cerga-installatiebedrijf zal dit het bijschrift “voor te leggen aan het controleorganisme” zijn, dit volledig volgens de procedure voor de opening van de aardgasmeter.

Voorbeeld van een conformiteitsattest van een Cerga-installatiebedrijf
Voorbeeld van een conformiteitsattest van een niet Cerga-installatiebedrijf
Voorbeeld van een uitvoeringsattest

KEUZEMOGELIJKHEID 2: HET UITVOERINGSATTEST

Het uitvoeringsattest wordt gebruikt voor werken aan gasinstallaties waar de aardgasmeter al geopend is. Met het uitvoeringsattest bevestigt het installatiebedrijf dat de werken aan de al in dienst zijnde gasinstallatie volgens alle geldende normen en reglementeringen is uitgevoerd. Deze werken kunnen bestaan uit een volledig nieuwe installatie of een nieuw gedeelte van een installatie (bv. vervanging van toestel, vervanging van gedeelte van leiding, vervanging van hulpstuk, uitbreiding van een bestaande installatie, …).

Het installatiebedrijf geeft ook aan (het nieuwe gedeelte van) de installatie te hebben beproefd op dichtheid en dat deze voldoet.

De beschrijving van de uitgevoerde werken gebeurt aan de hand van het verplicht toe te voegen isometrisch schema en het verplicht invulveld waarop alle details van de uitgevoerde werken en de methode van de dichtheidsproef moeten beschreven worden.

Na het tekenen van het attest wordt bovenaan een uniek identificatienummer die uit 9 cijfers bestaat en steeds begint met 31 en de titel “Uitvoeringsattest van werken op een aardgasbinneninstallatie met een in dienst zijnde gasmeter” voorzien.

Dit attest mag niet voorgelegd worden aan de aardgasdistributienetbeheerder, maar kan wel gebruikt worden om te bezorgen aan de klant of andere belanghebbenden zoals o.a. brandweer, OCMW, premieverstrekkers, …